Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Sokołowski

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA GDAŃSK

STRONA GŁÓWNA / UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA GDAŃSK

Upadłość Konsumencka Gdańsk

Upadłość konsumencka Gdańsk - co to jest i kiedy warto ją ogłosić?

Upadłość konsumencka Gdańsk – współczesna gospodarka, nawet w ujęciu państwowym, opiera się na kulturze zadłużenia. Zadłużone są kraje, podmioty publiczne oraz obywatele – osoby fizyczne. Przyczyn powstania zadłużenia u osoby fizycznej może być wiele – chociażby utrata pracy czy choroba w rodzinie, która determinuje konieczność pozyskania większej ilości pieniędzy. Dług może również powstać w wyniku nietrafionych decyzji życiowych (poręczenia cudzego długu, nieudanego przedsięwzięcia gospodarczego, podstępu innych osób).

Zdarza się, że osoby zadłużone zaciągają różnego rodzaju pożyczki, które są zwykle wysoko oprocentowane. Niezależnie od powyższego znajduje się w nich dużo ukrytych kosztów, które przekładają się na koszt całościowy pożyczki. Niemożność spłaty takiej pożyczki w terminie powoduje konieczność zaciągnięcia kolejnych zobowiązań finansowych na spłatę pozostałych. W ten sposób osoba fizyczna wpada w tzw. „pętlę zadłużenia”, z której samodzielnie w zasadzie nie sposób się wydostać.

Ustawodawca dostrzegł ten problem i wprowadził do naszego porządku prawnego instytucję upadłości konsumenckiej – nie godząc się na to, aby osoby zadłużone przez całe swoje życie musiały pozostawać w szarej strefie. Generowałby to liczne problemy społeczne, które niewątpliwie dałyby się zauważyć.

Upadłość konsumencka Gdańsk – definicja

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, którego celem jest częściowe lub całkowite oddłużenie niewypłacalnej osoby fizycznej. W ostatnich latach instytucja upadłości konsumenckiej przeszła zasadnicze zmiany, które miały na celu zwiększenie jej dostępności dla osób borykających się z problemami finansowymi.

W obecnym stanie prawnym ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest znacznie prostsze. Sądy upadłościowe w pierwszym etapie sprawy (w momencie złożenia wniosku) nie badają „moralności płatniczej dłużnika”. Ta analiza przeprowadzana jest dopiero na etapie ustalania planu spłaty. Oznacza to, że co do zasady złożenie prawidłowego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej będzie tożsame z jej ogłoszeniem.

Dla ogłoszenia upadłości konsumenckiej w Gdańsku nie mają zatem znaczenia przyczyny, które spowodowały powstanie zadłużenia. Nie ma również znaczenia to, czy dłużnik posiada majątek – chociażby na pokrycie kosztów postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka stała się zdecydowanie bardziej dostępna dla niewypłacalnych osób fizycznych.

W powszechnym odbiorze wydaje się, że aby ogłosić upadłość konsumencką trzeba mieć wiele zobowiązań finansowych, których się nie płaci. W praktyce wystarczające jest, aby dłużnik utracił zdolność do wykonywania jednego zobowiązania pieniężnego, aby przypisać mu przymiot niewypłacalności.

Nie oznacza to jednak, że wobec wszystkich upadłość konsumencka będzie mogła zostać ogłoszona. Procedura jest wysoce sformalizowana i osoba, która nie porusza się płynnie po przepisach ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze winna rozważyć nawiązanie współpracy z adwokatem, który prowadzi sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Gdańsku.

Przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencką mogą ogłosić tylko niewypłacalne osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Oznacza to, że zdolności upadłościowej (w zakresie upadłości konsumenckiej) nie posiadają osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Powyższe nie oznacza, że upadłość konsumencka nie może być ogłoszona wobec osób, które w przeszłości prowadziły działalność gospodarczą. W praktyce zatem oddłużeniem będą objęte zobowiązania, które między innymi powstały w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Na dzień złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie można prowadzić działalności gospodarczej. W innym przypadku znajdą zastosowanie pozostałe przepisy prawa upadłościowego i naprawczego, które stosuje się wobec przedsiębiorców.

Upadłość konsumencka Gdańsk – jak wygląda postępowanie w tym zakresie?

Postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nigdy nie zostanie wszczęte z urzędu. W celu zainicjowania procedury oddłużania należy sporządzić i wnieść do właściwego Sądu upadłościowego wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Wniosek może być przygotowany i złożony przez samego dłużnika, a także przez jego przedstawiciela ustawowego lub profesjonalnego pełnomocnika (np. adwokata).

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma kluczowe znaczenie w zasadzie dla losów całego postępowania. We wniosku należy między innymi wskazać wszystkie wierzytelności oraz uzasadnić przyczyny powstania zadłużenia. Warto również powołać się na konkretne przepisy i dorobek judykatury w tym zakresie.

Dłużnik powinien ocenić swoje szanse na oddłużenie, a w razie ich całkowitego braku wnioskować o umorzenie wszystkich zobowiązań bez ustalania planu spłaty.

Zasadniczo beneficjentami „oddłużenia” nie mogą być dłużnicy, którzy w celowy sposób się zadłużali (znając skutki swoich działań), a następnie nie byli w stanie wykonywać swoich zobowiązań. Wniosek powinien być zatem przygotowany w taki sposób, aby Sąd nie powziął wątpliwości w tym zakresie.

Oddłużenie w upadłości konsumenckiej może odbyć się w zasadzie na trzy sposoby, a mianowicie:

– oddłużenie po wykonaniu planu spłaty;

– oddłużenie po uchyleniu planu spłaty z uwagi na obiektywny brak możliwości jego wykonania;

– oddłużenie bez ustalania planu spłaty.

Długość planu spłaty zależy od szeroko rozumianej „moralności” płatniczej dłużnika. Jeżeli dłużnik nie doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnego zwiększenia jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, plan spłaty nie powinien być dłuższy niż 36 miesięcy.

Jeżeli jednak dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, plan spłaty wierzycieli nie może być ustalony na okres krótszy niż 36 miesięcy ani dłuższy niż 84 miesiące.

Majątek dłużnika zostanie spieniężony przez syndyka – celem chociażby częściowego zaspokojenia wierzycieli. Jeżeli dłużnik nie ma majątku – powyższe rzecz jasna nie będzie mieć miejsca.

Rola adwokata w upadłości konsumenckiej

Tak jak wspominałem wcześniej – przy spełnieniu określonych przesłanek istnieje możliwość umorzenia zadłużenia bez ustalania planu spłaty. Jest to rzecz jasna najbardziej optymistyczny scenariusz, do którego warto dążyć. Trzeba przekonać Sąd, że w warunkach sprawy będzie to jedyne słuszne rozwiązanie.

Adwokat sporządzi wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a także pomoże w skompletowaniu najważniejszych dokumentów. Będzie również monitorował przebieg postępowania – w razie potrzeby reagując na negatywne zdarzenia. Adwokat pozostanie z Państwem do całkowitego zakończenia postępowania – broniąc waszych interesów w toku całej sprawy.

Skutki upadłości konsumenckiej – jakie konsekwencje niesie za sobą?

 

Podstawowym i najważniejszym skutkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest umorzenie zobowiązań upadłego. Musicie Państwo jednak pamiętać, że nie wszystkie długi podlegają umorzeniu.

Nie podlegają umorzeniu:

– należności alimentacyjne;

– renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci;

– kary grzywny;

– należności wynikające z obowiązku naprawienia szkody;

– należności wynikające z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;

– nawiązki;

– kwoty pieniężne zasądzone w postępowaniu karnym (środki karne, próba, przestępstwa);

– należności, których dłużnik umyślnie nie ujawnił.

Pozostałe zobowiązania ulegają wygaśnięciu. Wobec dłużnika nie będą mogły być prowadzone postępowania egzekucyjne. Nadto z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej wobec jednego z małżonków powstaje między nimi z mocy prawa rozdzielność majątkowa małżeńska – jeżeli rzecz jasna dłużnik pozostaje w ustroju wspólności majątkowej.

Innymi słowy dłużnik „uwalnia” się z trudnej sytuacji finansowej i może rozpocząć swoje życie od nowa – bez długów.

Upadłość konsumencka Gdańsk – alternatywne rozwiązania dla upadłości konsumenckiej

Musicie Państwo pamiętać, że upadłość konsumencka Gdańsk, to nie jedyne rozwiązanie problemów finansowych. W ramach wykonywanej praktyki adwokackiej zajmuję się tzw. „oddłużaniem prawnym”.

Niekiedy okazuje się, że działania natury prawnej mogą pomóc w oddłużaniu. Reprezentuję swoich Klientów w sprawach o zapłatę, analizuję zawarte umowy, a w razie potrzeby rozmawiam z wierzycielami w przedmiocie możliwości umorzenia części zobowiązań lub rozłożenia ich na dogodne raty.

Upadłość konsumencka jest co do zasady słusznym i korzystnym postępowaniem, ale w niektórych sytuacjach znacznie korzystniej będzie podjąć inne działania zmierzające do oddłużenia.

Zawsze przed przyjęciem sprawy do prowadzenia dokładnie przeanalizuję Twoją sytuację i wytłumaczę Ci, które rozwiązanie będzie dla Ciebie bardziej korzystne. Wykorzystam swoją wiedzę i doświadczenie, aby udzielić Ci fachowego wsparcia prawnego.

Upadłość konsumencka Gdańsk – czy warto ogłosić upadłość konsumencką?

 

Jeżeli nie jesteś w stanie spłacać swoich zobowiązań i nie zanosi się na to, aby w przyszłości ta sytuacja mogła ulec zmianie, to oczywiście warto ogłosić upadłość konsumencką. Jeżeli chcesz mieć pewność, że Twoja sprawa zostanie poprowadzona w należyty sposób – rozważ nawiązanie współpracy z adwokatem, który prowadzi sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania w przedmiocie postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – skontaktuj się ze mną. Podpowiem Ci jak wybrnąć z trudnej sytuacji.

Oddłużanie Gdańsk

Upadłość konsumencka – wady i zalety

Upadłość konsumencka – jakkolwiek w wielu sytuacjach korzystna – tak posiada również swoje negatywne skutki. Musicie Państwo pamiętać, że jeżeli dysponujecie jakimkolwiek majątkiem (nieruchomości, ruchomości), to co do zasady zostanie on spieniężony przez syndyka – celem zaspokojenia wierzycieli.

Syndyk zweryfikuje Państwa sytuację majątkową i będzie działał w interesie wierzycieli. Pełni on w tym postępowaniu funkcję nieco podobną do komornika – jednak z zasadniczymi różnicami. Ustawodawca zabezpiecza również interes wierzycieli.

Jeżeli nie posiadacie majątku, a same transfery majątkowe nie zostaną zakwestionowane, to wówczas wyżej wskazany etap zostanie pominięty. Wówczas upadłość konsumencka jest bardzo opłacalna, ponieważ może dojść do umorzenia zobowiązań – bez zasadniczych spłat (lub spłaty będą miały charakter symboliczny – dostosowany do Państwa sytuacji).

Nie wszystkie długi podlegają umorzeniu – np. zadłużenie alimentacyjne.

Upadłość konsumencka to także wiele zalet. W szczególności:

– z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej wierzyciele nie będą już podejmować działań natury windykacyjnej (np. telefony, smsy, korespondencja, wizytacje windykatorów);

– z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej następuje umorzenie postępowań egzekucyjnych;

– plan spłaty wierzycieli dopuszcza możliwość spłaty tylko części zadłużenia w dogodnych ratach. Po wykonaniu planu spłaty następuje co do zasady umorzenie pozostałych długów;

– oddłużenie – w przypadku znacznego zadłużenia istnieje możliwość jego umorzenia – nawet w całości.

Zawsze przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej należy przeanalizować wszystkie plusy i minusy tego postępowania – tak aby bilans zysków i strat był korzystny.

Kontakt z Kancelarią z Gdańska w sprawie upadłości konsumenckiej

 

Zapraszam do nawiązania kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką w Gdańsku. Specjalizuję się w prowadzeniu spraw o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Pomagam niewypłacalnym osobom fizycznym wyjść z „pętli zadłużenia” i zacząć życie finansowe na nowo.

Pomogę Ci w załatwieniu wszelkich formalności i przejmę na siebie ciężar prowadzenia sprawy. Dołożę wszelkich starań, aby uzyskać rozwiązanie, które będzie dla Ciebie satysfakcjonujące.

Najczęściej zadawane pytania

Na czym polega pomoc prawna w/s upadłości konsumenckiej?

Pomoc prawna obejmuje przede wszystkim sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i reprezentację w sprawie.

Jak przygotować się do spotkania?

Powinniście Państwo usystematyzować sobie wszystkie fakty dotyczące zadłużenia i przynieść do Kancelarii dokumenty.

Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Koszt prowadzenia sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zależy przede wszystkim od stopnia skomplikowania sprawy. Wycena zawsze jest darmowa.

Jak skontaktować się z Pana Kancelarią?

Pozostawiam do Państwa dyspozycji trzy metody kontaktu, a mianowicie telefonicznie - 660-706-634, za pośrednictwem poczty email - kancelaria@adwokatmichalsokolowski.pl oraz przy użyciu formularza kontaktowego.

Poszukujesz pomocy prawnej w Gdańsku lub okolicach?

Zapraszam do nawiązania kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką. Do Państwa dyspozycji w zakładce „kontakt” znajduje się formularz kontaktowy, adres e-mail oraz numer telefonu.